Oldalak


TEMPLOM CSENDES MÉLYÉN

Templom csöndes mélyén, oltár-rejteken,
Hófehéren Jézus titkon ott pihen.
Körülötte éj van, egyedül virraszt:
Mint az égi harmat, hull a szent malaszt.

Fénye általjárja a hideg falat,
Szürke utca mentén titkosan halad.
Pillantása áthat minden zárakon:
Fennvirrasztva jár az alvó falvakon.

Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt,
Szétsugároz vigaszt, enyhülést, reményt.
Tekintete balzsam, ha a szív sebes:
A magános éjben szíveket keres.

Látja aki árva, aki elhagyott,
Börtönében látja a szegény rabot.
S ha a fáradt ember kínban elmerül:
Azt susogja néki: 'Nem vagy egyedül!'

VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet


A KERESZT OLTÁRÁN

A kereszt oltárán
Jézus, égi Bárány,
Atyjának föláldoztatott.
Kenyér s bor színében
Megújítja szépen
Az áldott szent áldozatot. 
 
Ó Atyánk, kegyesen fogadd,
Hintsd le ránk szent malasztodat
S fordítsd el tőlünk haragod.

Mi is a szívünket,
Búnkat, örömünket
Áldozzuk, ó Atyánk,
Neked. Kezed áld, vagy büntet,
Egész életünket Adtad,
hát el is veheted. 
 
Jézusért bízva szenvedünk,
Jézusé legyen életünk,
Ki értünk fölfeszíttetett.

VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet

IMÁDLAK NAGY ISTENSÉG

Imádlak, nagy Istenség,
Test s vér, titkos mély Szentség,
leborulva.
Itt van Isten s emberség,
Véghetetlen nagy Fölség
föláldozva

Üdvözlégy, te szent manna!
Ennél többet ki adna?
Nincs mód benne.
Ez az égi nagy Jóság,
A teljes Szentháromság
nagy kegyelme.

Szent testével így táplál,
Hogy ne ártson a halál!
Mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz,
Így szelídít magához
ez Istenség.

Szállj le hozzám, szent kenyér,
Jöjj, ártatlan drága Vér,
szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó,
Elég Tőled csak egy szó,
vedd szívemet.

Soha többé nem vétek,
Jézusom, már megtérek,
légy kegyelmes!
Ne tekintsed rútságát,
Vétkeimnek vakságát,
ó meg ne vess!

Neked élek és halok,
Végig véled maradok,
ó, Jézusom!
Verem buzgón mellemet,
Szánom-bánom vétkemet,
én Krisztusom.

VIDEÓ
 
 
ÚRNAPI KÖRMENET ÉNEKEI

Üdvözlégy Oltáriszentség

1. Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

2. Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dícsérnének.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

3. Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat;
Nagy Szentség! ó térj be hozzám,
Mert szívem csak Téged kíván.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

4. Életünknek végóráján,
Hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erős én gyámolóm,
Mert csak nálad az oltalom.
Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

 Égből hullott lágy kenyér

 1. Égből szállott szent kenyér,
Értünk ontott drága vér:
Hittel áldunk és imádunk,
Bár az elme föl nem ér.

2. Véghetetlen Istenség,
Szerető nagy kegyesség!
Az oltáron velünk áldjon
Tégedet a föld s az ég.

3. Ó mennyei seregek!
Velünk egyesüljetek:
Tiszta lelkek, az Istennek
Irgalmáról zengjetek.

4. Nap, hold s fényes csillagok
Imádságra gyúljatok:
Hitünk fénye őt dícsérje,
Kit ragyogva áldotok.

5. Legyen egy szív, egy lélek
Azokban, kik dícsérnek.
Ó nagy Isten! e szentségben
Nyerjék meg, mit remélnek.

6. Reménységünk csak te vagy,
Jézus, kérünk, el ne hagyj:
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,
Országodba befogadj.

 Áldjad ember e nagy jódat

 1. Áldjad ember e nagy Jódat,
Kenyérszínben Megváltódat,
Itt jelen van szent testével édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével áldott Jézus.

2. Itt az Isten gazdagsága,
Bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bősége édes Jézus,
Gyarló szívek erőssége áldott Jézus

3. Itt az égnek megnyitója,
Kegyelemnek meghozója,
Egész világ drága díja édes Jézus,
Az Istennek örök Fia áldott Jézus.

4. Itt lelkünknek orvoslója,
Bús szívünknek vidítója,
Elrejtezett kenyérszínben édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben áldott Jézus.

5. Ember, higgy az Úr szavának,
Csalhatatlan mondásának,
Teste étel, azt tanítja édes Jézus,
Vére ital, bizonyítja áldott Jézus.

6. Nem emléke szent testének,
Nem csak jele szent vérének,
Igaz teste ez, úgy mondá édes Jézus,
És vérének nyilván vallá áldott Jézus.

7. Itt van tehát istensége,
S evvel együtt embersége,
Kérésünket meghallgatja édes Jézus,
És bűnünket megbocsájtja áldott Jézus.

8. Kérjük, adja ránk áldását,
Irgalmának kútforrását,
Legyen velünk a végórán édes Jézus,
S üdvözítsen holtunk után áldott Jézus.

 Angyali drága vendégség

1. Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

2. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

3. Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!
Emberi nemzetnek fő boldogsága.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

4. Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,
Megtérő bűnösnek tiszta fürdője.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

5. Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!
Éhező lelkünknek édes mannája.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

6. Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!
Mennyei karoknak gyönyörűsége.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

7. Dícséret, dicsőség Jézus testének,
Örökös imádás drága vérének.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség.

Rejtve kenyér színében.

1. Áldunk téged, ó angyali kenyér,
Váltságunkért adatott drága bér.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.

2. Kérünk téged, irgalmas nagy Isten,
Áldj meg minket s hallgass meg kegyesen.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.

Oltáriszentséghez

 1. Zálogát adtad, ó Jézus,
Örök szeretetednek
Rendelvén e nagy Szentséget
És adván tieidnek.
Hogy teveled egyesüljünk
S téged viszont szeressünk,
Örök hála és imádás
Légyen azért nevednek.

2. Irgalmadban nem vizsgáltad
A mi gyarlóságunkat
És ellened elkövetett
Sok hálátlanságunkat.
Megmenteni így akartál,
Azért értünk meghaltál,
Eltörölvén a keresztfán
Régi adósságunkat.

3. S hogy halálod szent emlékét
Mindennap megülhessük,
Hagytad ezt a nagy Szentséget,
Hogy magunkhoz vehessük.
Csodálatos kincset adtál,
És közöttünk maradtál.
Véghetetlen jóságodért
Add, hogy mindig szeressünk.

4. Így magadhoz édesgettél,
Kegyes Jézus, bennünket.
Add, hogy tőled semmi többé
El ne vonja szívünket.
E Szentségben légy oltalmunk,
Érted éljünk és haljunk.
Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk,
E szent feltételünket.

 Üdvözlégy édes Jézusom

 1. Üdvözlégy, édes Jézusunk!
Erős hittel itt megvallunk,
E szentségben mi imádunk,
Istenünknek magasztalunk.

2. Te vagy világ Megváltója,
Mennyországnak megnyitója,
Éhes lelkünk táplálója,
Bús szívünknek orvoslója.

3. Elménk ezen csodálkozik,
Értelmünk is álmélkodik,
Hogy tested itt elrejtezik,
Kenyérszínbe öltözködik.

4. Te adtad ezt, hisszük, tudjuk,
Szentírásban olvashatjuk,
Azért kétség nélkül valljuk,
Ámbár szemmel nem láthatjuk.

5. Azért hozzád folyamodunk,
Tiszta szívből fohászkodunk:
Áldj meg minket, ó Jézusunk!
E szentségben kik imádunk.

6. Dögvész, halál el ne érjen,
Éhség, ínség meg ne férjen,
vérontásnak vége légyen,
Ellenségünk megbékéljen.

7. Földjeinknek adj bőséget,
Gabonánknak kövérséget,
Adj ezekhez egészséget,
Hogy áldhasson érte néped.

Győzelemről énekeljen

1. Győzelemről énekeljen
Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen,
Magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott,
Vándorlásunk társa lett;
Mert szerette a világot,
Kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

2. Egykor értünk testet öltött,
Kis gyermekként jött közénk;
A keresztfán vére ömlött
Váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján
Újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány,
Krisztus teste a kenyér.
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

3. Zúgjon hát a hálaének,
Szálljon völgyön, tengeren:
A szeretet Istenének
Dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár,
Virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár,
Tömjénillat a hitünk!
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

4. István király árva népe,
Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe
Minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven
Reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen
Jobb jövődnek záloga!
Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben
Minden népet s nemzetet!

HOZSANNA Imádságos Zsoltároskönyv
 
Forrás ~ Internet
 
ÚRNAPJA

 Úrnapja a Pünkösd utáni évközi idő második vasárnapja. Múlt héten, Szentháromság vasárnapján a Szentháromság tanítását, ma a másik alapvető isteni kinyilatkoztatást, az Oltáriszentséget állítjuk a középpontba. Jézus a legnagyobb ajándékot, valódi testét és vérét adta nekünk, amelyből mindannyian részesülhetünk. Az ünnephez hagyományosan körmenet is kapcsolódik, amelyen virágszirmokkal telehintett úton viszik körbe Jézus testét, áldást osztva a négy égtáj felé, kifejezve ezzel a megváltás egyetemességét.

 'Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélek­kel egységben, Isten mindörökkön-örökké.' Amen.

Az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk, Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: 'Vegyétek, és egyétek, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.' Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: 'Ez a kehely az újszövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.' Korintusiaknak írt I. levél 11. fejezet 23-25.

'Ó, drága, csodálatos vendégség!'

Isten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek.

Ezenfelül pedig amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért; vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgaságból, és lemossa minden bűnünket.

Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.

Ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégség! Lehet-e valami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a valóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél csodálatosabb dolog?

Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és szívünket teljesen eltölti mennyei adományaival.

Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy mindenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére alapította. Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. Annak a kitüntető jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amelyről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot.

Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szívét minél jobban betöltse, az utolsó vacsorán – amikor tanítványaival együtt ünnepelte a Húsvétot, és már az Atyához készült távozni a világból – megalapította az Oltáriszentséget. Így lett az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak.

Aquinói Szent Tamás

HIMNUSZ ÚRNAPJÁN

Ezen a szent napon örvendjünk, emberek,
szívben és ajkakon himnuszok zengjenek;
a régi múljon el, újulnak mindenek,
szó és a tett, szív és kebel.

A végső vacsorát ünnepli e sereg,
hol az Úr Krisztus ad bárányt és kenyeret
testvérei elé, amint a régiek
szentelt törvénye rendeli.

Testét így adta át gyengék falatjaképp,
búsaknak így borát, vérének serlegét;
'Amit nektek adok' - hozzájuk így beszélt-
'Vegyétek mind, és igyatok.'

E szakramentumot ekképpen adta át,
s egyedül a papok kezére bízta rá:
előbb a pap vegye, hogy majd kiosztaná,
mit rábízott Krisztus kegye.

Emberek étke lett az angyali kenyér;
az előkép-jelek sora itt véget ér.
Ó, milyen csodaszép, hogy Istenéből él
szegény nyomorult szolganép!

Hármas-egy Istenünk, hozzád fohászkodunk:
Urunkul tisztelünk, jöjj, és légy gyámolunk:
vezess ösvényeden, hová iparkodunk:
a fénybe, mely körülveszen! Ámen.

HIMNUSZ ÚRNAPJÁN 

Zengd a titkot, hangos ének,
zengd a testet és a vért,
mit gyümölcse szűzi méhnek
ontott, mint királyi bért
a világ minden bűnének
bőséges váltságaként.

Lett az Isten egy közülünk,
embertestbe öltözött;
ige magvát, üdvözülnünk,
szórta szét a nép között,
s e csodát szerezte ülnünk,
mielőtt elköltözött.

Végső este megfogadta
régi törvény szent szavát,
mint a törvény tenni szabta,
úgy rendelte asztalát,
étekül hogy általadta
önkezével önmagát.

Az Igének igéjére
testté válik a kenyér;
lesz a színbor Krisztus vére,
bár szemed hozzá nem ér.
Ezt a hű szív hogy felérje,
itt a puszta hit segél.

Méltó ezt a nagy Szentséget
térdre hullva áldani,
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani,
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék,
s aki Kettejükből árad:
a Lélek is áldassék! Amen.

  'Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él, alleluja.'

'Boldog, aki országodban a Kenyérből eszik!'

Kérleljük meg, testvérek, Jézus Krisztust, az élet kenyerét, és örvendezve mondjuk:
Boldog, aki országodban a Kenyérből eszik!
Krisztus, az új és örök szövetség főpapja, aki az Atyának tökéletes áldozatot mutattál be a kereszt oltárán, taníts meg veled együtt bemutatni ezt az áldozatot!
Boldog, aki országodban a Kenyérből eszik!
Krisztus, békesség és igazságosság Királya, aki áldozatod jeléül a kenyeret és a bort rendelted,
részesíts minket is áldozatodból!
Boldog, aki országodban a Kenyérből eszik!
Krisztus, a mennyei Atya igaz imádója, akinek tiszta áldozatát napkelettől napnyugatig mindenütt bemutatja az Egyház, egyesítsd titokzatos testedben mindazokat, akiket az egy Kenyérrel táplálsz!
Boldog, aki országodban a Kenyérből eszik!
Krisztus, mennyből alászállott Kenyér, aki Egyházadat testeddel és véreddel élteted,
segíts, hogy ennek az ételnek az erejéből lankadatlanul haladjunk előre életünk útján!
Boldog, aki országodban a Kenyérből eszik!
Krisztus, áldozati lakománk láthatatlan vendége, aki az ajtóban állsz, és kopogtatsz,
jöjj be hozzánk, hogy velünk egyél, mi meg veled!
Boldog, aki országodban a Kenyérből eszik! Amen.

 'Ó, szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük, kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát, alleluja.'

'Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet!'

Krisztus mindnyájunkat meghív asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Kérjük őt:
Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet!
Krisztus, élő Isten Fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát,
szent titkaid hűséges ünneplésével tedd gazdagabbá Egyházadat!
Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet!
Krisztus, a Magasságbeli Isten egyetlen Főpapja, te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad,
töltsd el szívüket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek!
Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet!
Krisztus, mennyei Manna, te egy testté teszed azokat, akik az egy Kenyérből részesülnek,
ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést!
Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet!
Krisztus, mennyei Orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adod Kenyeredben,
add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek!
Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet!
Krisztus, eljövendő Királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz,
tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat!
Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk örök életet! Amen.

Forrás ~ Internet


ADORÁLÓ IMÁK

Aquinói Szent Tamás imája a szentmise előtt

Örök, mindenható Isten! Közeledem egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak szentségéhez, közeledem, mint beteg az élet orvosához, tisztátalan az irgalom forrásához, vak az örök dicsőség fényéhez, szegény és ügyefogyott az ég és föld Urához, végtelen irgalmadért könyörgök, kegyeskedj meggyógyítani, mosd le utálatosságom, világosítsd meg vakságom, gazdagítsd szegénységem, fedezd mezítelenségem, hogy az angyalok kenyerét, királyok királyát, uralkodók urát oly tisztelettel és alázattal, annyi töredelemmel és áhítattal, oly hittel, javulási feltétellel és szándékkal vegyem magamhoz, mint lelkem üdvének hasznos. Engedd, Uram, hogy ne csak látszatra vegyem magamhoz Krisztus szent testét és vérét, hanem úgy, hogy e szentség erejét és hatását is érezzem. Ó, jóságos Isten! Add, hogy egyszülött Fiadnak, Jézus Krisztusnak testét, melyet a Szűz Máriától vett magára, úgy vegyem magamhoz, hogy ez által misztikus testének élő tagja legyek. Ó, szerelmes Atyám, engedd, hogy a kenyér színe alatt rejlő kedves Fiadat, kit most magamhoz veszek, egykor színről-színre láthassam és az örökkévalóságban vele lehessek. Amen.

Aquinói Szent Tamás imádsága a szentmise után

Hálát adok neked, szentséges Uram, mindenható Atyám, örök Isten, hogy engem, méltatlan bűnös szolgádat, nem saját érdemeim szerint, hanem egyedül csak irgalmad jóvoltából, eltölteni kegyeskedtél Fiadnak, a mi Urunknak, Krisztus Jézusnak drága testével és vérével. Esedezem azért, hogy e szent áldozás ne legyen vétkem a büntetésre, hanem üdvös közbenjárás a bocsánatra. Szolgáljon ez nekem a hit fegyverzetéül, és a jó akarat pajzsául. Legyen vétkeimnek megsemmisítése, a rossz kívánságoknak és bujaságnak kiirtása, a szeretetnek és béketűrésnek, az alázatosságnak és engedelmességnek, és minden erénynek öregbítése; mind a látható, mind pedig a láthatatlan ellenségek incselkedései ellen erős védelem; mind testi, mind lelki indulataimnak tökéletes lecsendesítése; hozzád, egy és igaz Istenhez erős ragaszkodás, és kimúlásom boldog befejezése. És kérlek, hogy engem, bűnöst, azon kimondhatatlan vendégségbe vezetni méltóztassál, hol te, a te Fiaddal és a Szentlélekkel szentjeidnek igazi fénye, teljes kielégülése, örök vígsága, legnagyobb gyönyörűsége és tökéletes boldogsága vagy. Amen.

Forrás ~ Internet

AZÉRT EZT A NAGY SZENTSÉGET LEBORULVA IMÁDJUK

Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk;
Teste s Vére a Krisztusnak mert itt vagyon, jól tudjuk.
Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.

Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,
Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség.
Háromságban egy Szent Istent áldjon minden nemzetség. Amen.
 
'Mennyei kenyeret adtál nekik.
Amely minden gyönyörűséggel teljes.'

Könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk, add, kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen.
 
 
 TANTUM ERGO SACRAMENTUM
 
 Tantum ergo, sacraméntum, Venerémur cérnui:
Et antiquum documéntum, Nóvo cédat ritui:
Praéstet fídes suppleméntum, Sénsuum deféctui!

Genitóri,Genitóque Laus et jubilátió:
Sálus,hónor,virtus quóque, Sit et benedíctió:
Procedénti ab utróque, Cómpár sit laudátió.
Amen
 
  VIDEÓ  - Latinul


Forrás ~ Internet