Oldalak


ADORÁLÓ IMÁK

Aquinói Szent Tamás imája a szentmise előtt

Örök, mindenható Isten! Közeledem egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak szentségéhez, közeledem, mint beteg az élet orvosához, tisztátalan az irgalom forrásához, vak az örök dicsőség fényéhez, szegény és ügyefogyott az ég és föld Urához, végtelen irgalmadért könyörgök, kegyeskedj meggyógyítani, mosd le utálatosságom, világosítsd meg vakságom, gazdagítsd szegénységem, fedezd mezítelenségem, hogy az angyalok kenyerét, királyok királyát, uralkodók urát oly tisztelettel és alázattal, annyi töredelemmel és áhítattal, oly hittel, javulási feltétellel és szándékkal vegyem magamhoz, mint lelkem üdvének hasznos. Engedd, Uram, hogy ne csak látszatra vegyem magamhoz Krisztus szent testét és vérét, hanem úgy, hogy e szentség erejét és hatását is érezzem. Ó, jóságos Isten! Add, hogy egyszülött Fiadnak, Jézus Krisztusnak testét, melyet a Szűz Máriától vett magára, úgy vegyem magamhoz, hogy ez által misztikus testének élő tagja legyek. Ó, szerelmes Atyám, engedd, hogy a kenyér színe alatt rejlő kedves Fiadat, kit most magamhoz veszek, egykor színről-színre láthassam és az örökkévalóságban vele lehessek. Amen.

Aquinói Szent Tamás imádsága a szentmise után

Hálát adok neked, szentséges Uram, mindenható Atyám, örök Isten, hogy engem, méltatlan bűnös szolgádat, nem saját érdemeim szerint, hanem egyedül csak irgalmad jóvoltából, eltölteni kegyeskedtél Fiadnak, a mi Urunknak, Krisztus Jézusnak drága testével és vérével. Esedezem azért, hogy e szent áldozás ne legyen vétkem a büntetésre, hanem üdvös közbenjárás a bocsánatra. Szolgáljon ez nekem a hit fegyverzetéül, és a jó akarat pajzsául. Legyen vétkeimnek megsemmisítése, a rossz kívánságoknak és bujaságnak kiirtása, a szeretetnek és béketűrésnek, az alázatosságnak és engedelmességnek, és minden erénynek öregbítése; mind a látható, mind pedig a láthatatlan ellenségek incselkedései ellen erős védelem; mind testi, mind lelki indulataimnak tökéletes lecsendesítése; hozzád, egy és igaz Istenhez erős ragaszkodás, és kimúlásom boldog befejezése. És kérlek, hogy engem, bűnöst, azon kimondhatatlan vendégségbe vezetni méltóztassál, hol te, a te Fiaddal és a Szentlélekkel szentjeidnek igazi fénye, teljes kielégülése, örök vígsága, legnagyobb gyönyörűsége és tökéletes boldogsága vagy. Amen.

Forrás ~ Internet

AZÉRT EZT A NAGY SZENTSÉGET LEBORULVA IMÁDJUK

Azért ezt a nagy szentséget leborulva imádjuk;
Teste s Vére a Krisztusnak mert itt vagyon, jól tudjuk.
Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.

Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség,
Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség.
Háromságban egy Szent Istent áldjon minden nemzetség. Amen.
 
'Mennyei kenyeret adtál nekik.
Amely minden gyönyörűséggel teljes.'

Könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk, add, kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen.
 
 
 TANTUM ERGO SACRAMENTUM
 
 Tantum ergo, sacraméntum, Venerémur cérnui:
Et antiquum documéntum, Nóvo cédat ritui:
Praéstet fídes suppleméntum, Sénsuum deféctui!

Genitóri,Genitóque Laus et jubilátió:
Sálus,hónor,virtus quóque, Sit et benedíctió:
Procedénti ab utróque, Cómpár sit laudátió.
Amen
 
  VIDEÓ  - Latinul


Forrás ~ Internet
 


ÜDVÖZLÉGY KRISZTUSNAK DRÁGA SZENT TESTE

Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,
Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,
Mi bűnös lelkünknek megorvoslója.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!
Emberi nemzetnek fő boldogsága.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,
Megtérő bűnösnek tiszta fürje.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!
Éhező lelkünknek édes mannája.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!
Mennyei karoknak gyönyörűsége.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség!

Dícséret, dicsőség Jézus testének,
Örökös imádás drága vérének.
Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!
Angyali drága vendégség. Amen.

Forrás ~ Internet

 
IMA A MENNYEI KENYÉRÉRT

Hálát adok, neked,
mert nálad mindig van kenyér számunkra,
még ha nem is tudunk róla.
Áldott legyél, Atyánk,
akinek úgy tetszik,
hogy megosszuk egymással kenyeredet.

Áldunk téged, Jézus,
aki tested kenyerével tápláltad tested tagjait.
Kérünk, vezess ki minket a pusztába
és add nekünk minden nap e mennyei kenyeret,
mely megerősíti szívünket,
az országodba vivő hosszú úton. Amen.


Forrás ~ Internet


JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD

Egyesüljön minden hű szív, mely az Úr Jézushoz hív!
Jertek a szent oltárához, az ég és föld Urához!
Fehér ostya szent színében jelen van itt csodaképpen!
Jézus Szíve, ó, légy áldott! Jöjjön el az országod!


Áldó kezeit kitárja, hódolatunkat várja.
Boruljunk le őelőtte s fogadjuk meg örökre:
Hithű gyermekei leszünk! Érette mindent megteszünk!
Jézus Szíve, ó, légy áldott! Jöjjön el az országod! Amen.


Forrás ~ Internet

 
KÖSZÖNET ÉS HÁLA NEKED URUNK 

Köszönet és hála neked, Urunk, aki táplálékul nyújtod felénk tested, a mennyből alászálló kenyeret, hogy aki e kenyérből eszik, az örökké éljen. Elfogadom, Uram ezt a hatalmas, Szent Szívedből jövő áldozatod, és megtartom szövetségedet, hogy én benned élhessek, te meg bennem, mert életem, amit adtál, csak az öröklétben hirdetheti mindenkor hatalmas fenségedet és dicsőségedet. Mi Urunk! Legyen tetszésed szerint, most és mindörökké! Amen.

Forrás ~ Internet

SZŰZANYÁHOZ AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPÉN

Boldogságos Szűzanyánk!
Hozzád imádkozunk az Oltáriszentség ünnepén.
Vidd el hálánkat Szent Fiadnak, hogy vigasztalónkul,
Velünk maradt az Oltáriszentség misztériumában.

Imádkozz érettünk Szent Fiadhoz, hogy szentséges
Teste és Vére által igazulhatunk és egyé válhatunk Vele.
Dicsőítjük Szent Fiadat az Úrnapján, és áldunk Téged,
Hogy állhatatos szereteted által mi is üdvözülhetünk. Amen.

Forrás ~ Internet

 
IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ

Uram, Jézus Krisztus! Hiszem, hogy valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben. Valahányszor elindulunk a templomba, a szentmisére felébresztem szívemben az irántad való szeretetet és hálát. Azzal a szándékkal veszlek magamhoz az Oltáriszentségben, hogy megerősítsem szeretetemet. A veled való egységből és a szent testeddel való táplálkozásból erőt merítek mindennapi feladataimhoz és a bűn elleni küzdelemhez. Köszönöm, Uram, hogy jelenléteddel megerősítesz! Amen.

Forrás ~ InternetÁLDOTT LEGYEN AZ ISTEN

Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen az Ő szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus,
valóságos Isten és valóságos ember.

Áldott legyen Jézus szent Neve.
Áldott legyen Jézus szentséges Szíve.
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb
Oltáriszentségben.

Áldott legyen Jézus drága szent Vére.
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a Szűz és Istenanya, Mária.
Áldott legyen az Ő Szeplőtelen Fogantatása.

Áldott legyen a Boldogságos Szűz dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen a Szűz Mária szent neve.
Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz tisztaságos Jegyese.
Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=cdH6ZEUbYYE
 
Forrás ~ Internet


AZ OLTÁRISZENTSÉG MIATYÁNKJA

Mi Atyánk! Aki az Oltáriszentségben valóságosan jelen vagy, szenteltessék meg a Te Neved. Ismerje meg minden ember ezt a nagy Szentséget és itt elrejtőzött végtelen Szeretetedet.

Szentelje meg szívét és életét mindenki azzal, hogy élő hittel megismer és megszeret Téged. Jöjjön el a Te országod, az Oltáriszentség országa, és minden lélek hódolva imádjon Téged isteni Szereteted fönséges Titkában. Teljesedjék a Te szent akaratod, hogy minden ember imádja e csodálatos Kenyér színe alatt Istenségedet és Emberségedet.

Sokasodjék az imádók és az áldozók száma szent asztalod előtt, hogy minél többen megízlelhessék a mennyei gyönyörűségek előízét. Miként az Ég angyalai szent örömmel énekelnek a szeplőtelen Bárány előtt, a mi lelkünket is járja át isteni jelenléted kimondhatatlan gyönyörűsége.

Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a legfölségesebb Oltáriszentséget! Add, hogy valahányszor magunkhoz vesszük, mindenkor méltóan fogadhassuk. Add, hogy az égi Kenyér mindenkor lelkünk gyönyörűsége és a bűn kísértései ellen oltalmunk legyen.

Bocsásd meg bűneinket, melyeket az imádandó Oltáriszentség ellen elkövettünk. Érezzük. hogy tiszteletlen viselkedésünkkel, lanyha, szórakozott és közönyös szentáldozásainkkal megbántottunk Téged.

Bocsásd meg bűneinket, miként mis is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, soha ne fogyatkozzék meg hitünk a legfölségesebb Oltáriszentség iránt. Távol legyen tőlünk minden kételkedés a Te isteni jelenlétedben, szentségi méltóságodban.

Szabadíts meg minket minden gonosztól, minden bűntől, de főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől. Szentségi Jézus! Kérünk add meg nekünk mindezeket és kegyelmesen hallgass meg minket. Amen.
 
VIDEÓ

Forrás ~ Internet